Riva Yacht Logo
新闻与事件

三月 11 - 16 2014

Moscow Boat Show 2014

法拉帝集团将与其经销商Premium Yachts共同出席莫斯科游艇展,届时展出法拉帝游艇620及丽娃Rivarama Super 44’ (Stand A310).

: